Regulamin

Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego https://marialepucka.pl/konsultacje/.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy marialepucka.pl dostępny pod adresem internetowym https://marialepucka.pl/konsultacje/, prowadzony jest przez Marię Lepucką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Maria Lepucka Praktyka Położnicza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9251971970, REGON 367463017.

 

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Lepucka Praktyka Położnicza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9251971970, REGON 367463017.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://marialepucka.pl/konsultacje
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu wykonania usługi i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Sikorskiego 3H/19, 53-659 Wrocław.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 500 817 348.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 33 1160 2202 0000 0003 2759 6467.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet.
 2. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (min. wersja 11), Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.
 3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Włączona obsługa plików cookies w przeglądarce.

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. Wybrać produkt lub usługę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 2. Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia.
 3. Kliknąć przycisk “KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 5. Po opłaceniu zamówienia i jego przyjęciu zostanie wysłane potwierdzenie na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient przed zakupem konsultacji online zobowiązany jest do kontaktu w celu ustalenia terminu konsultacji oraz upewnienia się, czy jej zakres możliwy jest do zrealizowania online.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 • Płatności elektroniczne.
 • Płatność kartą płatniczą.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeśli usługa konsultacji lub szkolenia online nie mogła zostać wykonana w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy np. z powodu przerwy w dostawie prądu, Internetu lub zakłóceniom w działaniu platformy, za pośrednictwem której odbywa się świadczenie usługi, Sprzedający zobowiązuje się do wykonania usługi w innym terminie lub zwrotu Klientowi poniesionych kosztów.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie do 24 godzin przed wykonaniem usługi odstąpić od umowy lub zmienić termin wykonania usługi.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub telefonicznie.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, treści intelektualne, informacyjne, zabezpieczone hasłem dostępu, którego otrzymanie jest płatne jeśli nastąpiło już logowanie i uruchomiono dostęp do płatnych treści i materiałów.

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.
 2. W reklamacji należy dokładnie określić problemy lub wady, które są jej podstawą.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcy danych osobowych Klientów sklepu internetowego:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • W przypadku realizacji usługi za pośrednictwem platformy webinarowej lub aplikacji – administrator/podmiot obsługujący platformę/aplikację (w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi).

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.